Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ก

181. กรมควบคุมความประพฤติ [N] Department of Probation 
182. กรมควบคุมมลพิษ [N] Pollution Control Department 
 Sample  กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเตือนประชาชนถึงสารพิษที่ได้แพร่เข้ามา
183. กรมควบคุมโรคติดต่อ [N] Department of Communicable Disease Control 
 Sample  กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศเตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
184. กรมคุมประพฤติ [N] Department of Probation 
185. กรมชลประทาน [N] Royal Irrigation Department 
186. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [N] Department of Cooperative Auditing 
187. กรมตำรวจ [N] Royal Thai Police Department 
 Sample  กรมตำรวจพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้รับทราบ
188. กรมทรัพยากรธรณี [N] Department of Mineral Resources 
 Sample  ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี
189. กรมทรัพย์สินทางปัญญา [N] Department of Intellectual Property 
190. กรมทหารราบ [N] department of infantry 
 Def.  หน่วยงานหนึ่งในกองทัพบก
 Sample  ทหารเหล่านี้สังกัดอยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่ง
191. กรมทะเบียนการค้า [N] Department of Commercial Registration 
 Sample  เจ้าของสิทธิบัตรยาต้องส่งข้อมูลการผลิตการจำหน่ายราคาให้กรมทะเบียนการค้าตรวจสอบตลอดเวลา
192. กรมทางหลวง [N] Department of Highways 
 Sample  ิกรมทางหลวงรับผิดชอบในการสร้างถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ
193. กรมที่ดิน [N] Department of Lands 
 Sample  กรมที่ดินจะหามาตรการประเมินราคาให้เท่าเทียมเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่าย
194. กรมท่า [N] harbour department 
 Def.  ส่วนราชการในสมัยก่อนซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและปกครองเมืองท่า
 Syn  (โบราณ)
195. กรมท่า [ADJ] blue 
 Syn  สีกรมท่า, สีขาบ, สีน้ำเงินแก่
 Sample  ในสมัยก่อนหนุ่มสาวผู้มีสตางค์ทั้งหลายนิยมใส่เสื้อนอกแบบสากลสีกรมท่า
 Syn  (โบราณ)
196. กรมธนารักษ์ [N] Treasury Department 
197. กรมธรรม์ [N] insurance policy 
 Def.  เอกสารซึ่งทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน
 Sample  การประกันภัยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดของกรมธรรม์
198. กรมธรรม์ประกันภัย [N] casualty insurance policy 
 Def.  ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน
199. กรมบังคับคดี [N] Legal Execution Department 
200. กรมบัญชีกลาง [N] Comptroller General's Department 
 Sample  กรมบัญชีกลางได้เสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Page: 9/165 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved