Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ค

41. คงทนถาวร [ADJ] durable 
 Syn  ทนทาน, ทน
 Sample  ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย
42. คงที่ [V] be stable 
 Syn  เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม
 Def.  สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
 Sample  คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
43. คงอยู่ [V] remain 
 Syn  ดำรงอยู่, มีอยู่, อยู่, ปรากฏ
 Def.  มีปรากฏอยู่ให้เห็น
 Sample  สภาพป่าของดินแดนแห่งนี้จะคงอยู่ตามธรรมชาติต่อไปหากเราช่วยกันอนุรักษ์
44. คงเดิม [V] remain as ever 
 Syn  เหมือนเดิม
 Def.  เป็นอยู่แบบเดิมที่เคยเป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง
 Sample  รายได้ของเขายังคงเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ
45. คงเส้นคงวา [V] be stable 
 Syn  เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
 Def.  อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
 Sample  ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
46. คงเส้นคงวา [ADV] constantly 
 Syn  เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
 Def.  อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
 Sample  บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
47. คงเส้นคงวา [ADV] consistently 
 Syn  เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
 Def.  อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
 Sample  บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
48. คงเหลือ [V] remain 
 Syn  ยังเหลือ
 Sample  เงินในธนาคารคงเหลือ 50 บาท
49. คงแก่เรียน [ADJ] erudite 
 Def.  ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก
 Sample  เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร
50. คงไว้ [V] exist 
 Syn  ทรงไว้
 Def.  ให้มีอยู่
 Sample  เราควรรักษาส่วนที่ดี ที่เจริญ ที่มีอยู่ให้คงไว้
51. คชกรรม [N] methods of taming an elephant 
 Def.  กิจกรรมในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับช้าง
 Sample  ในสมัยก่อนมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีทางคชกรรมมากมาย เพราะถือว่าเป็นพาหนะของกษัตริย์
52. คชศาสตร์ [N] branch of study dealing with elephant 
 Def.  วิชาที่ว่าด้วยช้างมี 2 ประเภท คือ คชลักษณ์และคชกรรม
 Sample  หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านคชศาสตร์ จงมาถวายตัวเป็นข้าของเรา
53. คชสาร [N] elephant 
 Syn  ช้าง, ไอยรา
 Sample  เจ้าพระยาไชยานุภาพเป็นคชสารพาหนะของสมเด็จพระนเรศวร
54. คชาชาติ [N] elephant 
 Syn  ช้าง, ไอยรา
 Sample  คชาชาติเชือกนี้สามารถเรียกฝนได้ชาวแคว้นกลิงคราษฎ์จึงได้มาขอ
55. คชาชีพ [N] mahout 
 Syn  คชบาล, ควาญช้าง
 Def.  ผู้ที่ทำหน้าที่เลี้ยงและควบคุมช้าง
 Sample  พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลแก่คชาชีพผู้นั้นเป็นจำนวนมาก
56. คชาธาร [N] king's elephant 
 Syn  ช้างทรง, ช้างพระที่นั่ง
 Def.  ช้างพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์
 Sample  พระคชาธารของพระเอกาทศรถชื่อเจ้าพระยาปราบไตรจักร
57. คชาภรณ์ [N] elephant's ornament 
 Def.  เครื่องประดับช้าง
 Sample  พระศรีสุริโยทัยทรงช้างที่ประดับคชาภรณ์ไว้อย่างงดงาม
58. คชินทร์ [N] king of elephants 
 Def.  พญาช้าง
59. คณนา [V] count 
 Syn  นับ, คณานับ
 Sample  ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
60. คณบดี [N] dean 
 Def.  หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย
 Sample  คณบดีเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้

Page: 2/127 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved