Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ช

41. ชนก [N] father 
 Syn  พ่อ, บิดา
 Sample  พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
42. ชนกลุ่มน้อย [N] minority 
 Syn  ชนหมู่น้อย
 Sample  ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลายกลุ่ม
43. ชนชั้น [N] class 
 Sample  ในประเทศอินเดียยังมีการแบ่งชนชั้นอยู่
44. ชนชั้นกรรมาชีพ [N] working class 
 Syn  ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน
 Def.  ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
 Sample  การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ
45. ชนชั้นกลาง [N] middle class 
 Sample  ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดในสังคม
46. ชนชั้นต่ำ [N] low class 
 Sample  ในประเทศอินเดีย ชนชั้นต่ำจะเป็นที่รังเกียจของชนชั้นอื่นมาก
47. ชนชั้นนำ [N] high society 
 Def.  กลุ่มคนที่มีสถานะเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
 Sample  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักได้แก่ ชนชั้นนำ
48. ชนชั้นล่าง [N] working class 
 Syn  ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ
 Def.  กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
 Sample  ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด
49. ชนชั้นสูง [N] upper class 
 Syn  คนชั้นสูง, ผู้ดี
 Sample  ศิลปวัตถุ และสิ่งมีค่าต่างๆ มักสะท้อนแต่วิถีชีวิตของชนชั้นสูง
50. ชนชาติ [N] nationality 
 Syn  ชาติ
 Sample  ชนชาติคือกลุ่มมนุษย์ที่ผูกพันกันโดยพันธะแห่งการมีวัฒนธรรมเป็นแบบเดียวกัน
51. ชนตอ [V] have difficulty 
 Def.  พบอุปสรรคในการทำงาน
 Sample  ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้
 Syn  (สำนวน)
52. ชนนี [N] mother 
 Syn  แม่
 Sample  รายการโทรทัศน์ทุกสถานีต่างสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนี
53. ชนบท [N] countryside 
 Syn  บ้านนอก, ต่างจังหวัด
 Sample  คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่
54. ชนปี [V] come to a full year 
 Syn  บรรจบ, ครบปี
 Sample  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเกิดขึ้นชนปีพอดี
55. ชนพื้นเมือง [N] aborigine 
 Def.  ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม
 Sample  มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว
56. ชนมพรรษา [N] age 
 Syn  อายุ
 Def.  อายุ
57. ชนม์ [N] birth 
 Syn  การเกิด
58. ชนวน [N] fuse 
 Syn  ชนวนระเบิด
 Sample  แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
59. ชนวน [N] cause 
 Syn  สาเหตุ, เหตุ
 Sample  ชนวนของการก่อรัฐประหารคือความไม่พอใจในระบบการปกครอง
60. ชนวน [N] slate 
 Syn  กระดานชนวน, แผ่นหินชนวน
 Sample  ในสมัยโบราณคนไทยเขียนหนังสือลงบนกระดานชนวน

Page: 2/45 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved