Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

121. ปฐมยาม [N] primary period 
 Syn  ยามต้น, ยามแรก
 Def.  ยามแรก กำหนดเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่ย่ำค่ำ หรือ 18 นาฬิกา ถึง 4 ทุ่ม หรือ 22 นาฬิกา
122. ปฐมฤกษ์ [N] auspicious inauguration 
 Syn  การเริ่มต้น, ครั้งแรก
 Def.  ช่วงเวลาแรกของฤกษ์
 Sample  โบราณกาลมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการทำนาปลูกข้าวของแต่ละปี
123. ปฐมวัย [N] childhood 
 Syn  วัยต้น, วัยเด็ก, วัยเยาว์
 Sample  เจ้าคุณที่วัดได้เลี้ยงดูอุ้มชูข้าพเจ้ามาแต่ปฐมวัย
 Syn  (บาลี)
124. ปฐมสมโพธิ [N] life of the Buddha 
 Syn  คัมภีร์ปฐมสมโพธิ
 Def.  ชื่อคัมภีร์ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้า
 Sample  ผนังบางภาพในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการบันดาลใจมาจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
125. ปฐมสุรทิน [N] first day of the solar month 
 Def.  วันที่ 1 แห่งเดือนทางสุริยคติ
126. ปฐมเทศนา [N] Buddha's first sermon 
 Syn  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 Def.  เทศนาครั้งแรกในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 Sample  พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัจจวัคคี
127. ปฐมเทศนา [N] style of Buddha in the attitude of giving a sermon 
 Syn  ปางปฐมเทศนา
128. ปฐมโพธิกาล [N] first time of enlightenment of Buddha 
 Syn  กาลแรกตรัสรู้
 Def.  กาลแรกตรัสรู้ คือ ระยะเวลานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ
129. ปณ. [N] post office 
 Syn  ที่ทำการไปรษณีย์
130. ปณก. [N] General Post Office 
 Syn  ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
131. ปณก. [N] general post office 
 Syn  ไปรษณีย์กลาง
132. ปณต [V] salute 
 Syn  ประณต, ไหว้
 Sample  กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์
 Syn  (บาลี)
133. ปณิธาน [N] determination 
 Syn  ประณิธาน
 Def.  การตั้งความปรารถนา
 Sample  เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม
 Syn  (บาลี)
134. ปณีต [ADJ] fine 
 Syn  ประณีต, บรรจง, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ
 Sample  กนกลายปณีตเกี่ยวกระหวัดก้านแย่งทวารา
 Syn  (บาลี)
135. ปด [V] lie 
 Syn  ปดโป้, โกหก, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด, โป้ปด
 Def.  จงใจกล่าวคำเท็จ
 Sample  เขาปดว่าเขาไม่อยู่นั่น
136. ปดโป้ [V] lie 
 Syn  โป้ปด, ปด, มดเท็จ, โกหก, ปดโป้, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด
 Sample  เขาปดโป้ได้กับทุกคน
137. ปตท. [N] Petroleum Authority of Thailand 
 Syn  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
138. ปติยัต [V] finish 
 Syn  ตระเตรียม, ตกแต่ง, ทำให้เสร็จ
 Sample  คัมภีร์ปุราณะปติยัตโดยพราหมณาจารย์
 Syn  (บาลี)
139. ปทัฏฐาน [N] norm 
 Syn  บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, กฎเกณฑ,์ ระเบียบ, แบบแผน
 Def.  แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 Syn  (บาลี)
140. ปทานุกรม [N] dictionary 
 Syn  พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์
 Def.  หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท
 Sample  ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ

Page: 6/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved