Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ภ

201. ภาวะการณ์ [N] situation 
 Syn  สภาพการณ์
 Def.  ความเป็นไปของสภาพนั้น
 Sample  มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน
202. ภาวะคับขัน [N] critical situation 
 Def.  ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 Sample  บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
203. ภาวะจำยอม [N] servitude 
 Def.  หมดทางเลือก, ไม่มีอำนาจต่อรอง
 Sample  การขึ้นราคาค่ารถโดยสารประจำทางทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมเพราะประชาชนไม่มีทางเลือก
204. ภาวะฉุกเฉิน [N] emergency 
 Def.  ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม
 Sample  รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น
205. ภาวะถดถอย [N] recession 
 Def.  สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
 Sample  เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
206. ภาวะผู้นำ [N] leadership 
 Def.  สภาพหรือสถานะที่เป็นหัวหน้าผู้อื่น
 Sample  การที่เขายังสามารถกุมกลไกภายในพรรคได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการตอกย้ำภาวะผู้นำภายของเขาให้แน่นกระชับเข้ามาอีก
207. ภาวะมลพิษ [N] pollution 
 Def.  สภาพที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
 Sample  คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันป้องกันภาวะมลพิษ และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
208. ภาวะวิกฤติ [N] crisis 
 Def.  สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
 Sample  การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน
209. ภาวะสงคราม [N] state of war 
 Def.  ช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบกัน
 Sample  เรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางในภาวะสงครามจะถูกตรวจค้นและยึดบริษัท หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ
210. ภาวะอารมณ์ [N] temperament 
 Def.  สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก
 Sample  งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี
211. ภาวะเงินเฟ้อ [N] inflation 
 Syn  สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ
 Def.  ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า
 Sample  ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ
212. ภาวะเจริญพันธุ์ [N] fertility 
 Def.  ช่วงที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
 Sample  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์
213. ภาวะเศรษฐกิจ [N] economic condition 
 Def.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 Sample  วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง
214. ภาวะแวดล้อม [N] surrounding 
 Syn  สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
 Def.  สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
 Sample  ประสบการณ์จากภาวะแวดล้อมในวัยเด็กจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคต
215. ภาษก [N] speaker 
 Syn  ผู้พูด, โฆษก, ผู้กล่าว
 Syn  (สันสกฤต)
216. ภาษณ์ [N] speaking 
 Syn  การพูด
 Syn  (สันสกฤต)
217. ภาษา [N] language 
 Syn  คำพูด
 Def.  เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
 Sample  ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม
218. ภาษากลาง [N] interlingua 
 Sample  ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่นานาประเทศใช้ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
219. ภาษากาย [N] body language 
 Def.  การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
 Sample  ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า
220. ภาษาคน [N] human speech 
 Syn  ภาษามนุษย์
 Sample  สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง

Page: 10/18 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved