Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ภ

221. ภาษาครีโอล [N] Creole 
 Def.  ภาษาที่เกิดจากการผสมของภาษา 2 ภาษาขึ้นไป และใช้ภาษานั้นเป็นภาษาแม่
 Sample  มาเลเซียมีภาษาครีโอลอยู่หนึ่งภาษา คือ ภาษาครีโอลโปรตุเกส หรือเรียกอีกชื่อว่า ปาเปียคริสตัง
222. ภาษาคอมพิวเตอร์ [N] computer language 
 Sample  ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
223. ภาษาจีน [N] Chinese 
 Def.  ภาษาที่คนจีนใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศจีน
 Sample  ภาษาจีนมีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาที่เป็นสัญลักษณ์
224. ภาษาซี [N] C programming language 
 Sample  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่น ภาษาซี หรือภาษาโคบอล
225. ภาษาตลาด [N] informal language 
 Syn  ภาษาปาก
 Def.  ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
 Sample  ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น
226. ภาษาติดต่อคำ [N] agglutinative language 
 Syn  ภาษาคำติดต่อ
 Sample  วิชาภาษาศาสตร์แบ่งรูปภาษาต่างๆ เป็น 4 ประเภท คือ ภาษามีวิภัตติปัจจัย, ภาษาติดต่อคำ, ภาษาคำโดด และภาษาควบมากคำ
227. ภาษาต่างประเทศ [N] foreign language 
 Sample  ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ
228. ภาษาต้นฉบับ [N] source language 
 Def.  ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
 Sample  นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี
229. ภาษาถิ่น [N] dialect 
 Syn  ภาษาย่อย
 Def.  ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
 Sample  นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ
230. ภาษาท่าทาง [N] body language 
 Def.  การใช้ท่าทางต่างๆ สื่อสารแทนคำพูด
 Sample  ฉันพยายามใช้ภาษาท่าทางช่วยแล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจที่ฉันพูดอยู่ดี
231. ภาษาท้องถิ่น [N] vernacular 
 Syn  ภาษาถิ่น
 Def.  ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น
 Sample  หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้
232. ภาษาธรรมชาติ [N] natural language 
 Def.  ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร
 Sample  ภาษาธรรมชาติในแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง
233. ภาษาประจำชาติ [N] national language 
 Def.  ภาษาที่คนในชาติใดชาติหนึ่งใช้สื่อสารกันในประเทศ
 Sample  คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจในการที่ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมาถึง 700 ปี
234. ภาษาปาก [N] colloquialism 
 Syn  ภาษาพูด
 Def.  ภาษาหรือระเบียบคำที่พูดกันธรรมดาโดยไม่ได้เคร่งครัดกับไวยากรณ์อย่างภาษาหนังสือ
 Sample  ภาษาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาปากที่ไม่ต้องพิถีพิถันเลือกใช้คำมากนัก
235. ภาษาพิดจิ้น [N] pidgin 
 Syn  ภาษาแก้ขัด
 Sample  ประเทศมาเลเซียมีภาษาพิดจิ้นหนึ่งภาษาคือบาซาร์มาเลย ์ซึ่งที่จริงแล้วก็คือภาษามาเลย์นั่นเอง
 Syn  (อังกฤษ)
236. ภาษาพื้นเมือง [N] dialect 
 Syn  ภาษาถิ่น
 Sample  นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย
237. ภาษาพูด [N] colloquialism 
 Def.  ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน
 Sample  เนื่องจากเด็กยังไม่เข้าใจภาษาพูดได้ เขาจึงมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อกิริยาท่าทาง
238. ภาษามนุษย์ [N] human language 
 Syn  ภาษา
 Def.  เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
 Sample  นักภาษาศาสตร์คือผู้ที่ศึกษาภาษามนุษย์โดยไม่จำกัดว่าเป็นภาษาอะไร
239. ภาษามลายู [N] Malay 
 Def.  ชื่อภาษาของชนชาติหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซีย และเกาะต่างๆ ตอนใต้ของแหลมมลายู
 Sample  คนไทยเชื้อสายมลายูแม้ที่บ้านจะพูดภาษามลาย ูแต่ก็ต้องพูดภาษาไทยในสถานที่ราชการ
240. ภาษามาตรฐาน [N] standard language 
 Sample  ภาษาของชาวกรุงชาวเมืองซึ่งถือว่าเป็นภาษามาตรฐานของส่วนรวม ถือว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ

Page: 11/18 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved