Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ภ

81. ภัยสังคม [N] social danger 
 Def.  สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
 Sample  เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา
82. ภัยสังคม [N] social danger 
 Def.  สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
 Sample  เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา
83. ภัยอันตราย [N] danger 
 Syn  ภยันตราย
 Def.  สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
 Sample  รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ
84. ภัยแล้ง [N] drought 
 Def.  ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล
 Sample  ในปีที่แล้วน้ำตาลไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
85. ภัสดา [N] husband 
 Syn  ภารดา, สามี, ผัว, ภรัสดาษ, ภรรดา
86. ภัสสร [N] light 
 Syn  แสงสว่าง, รัศมี, ภา
 Syn  (บาลี)
87. ภา [N] light 
 Syn  แสงสว่าง, รัศมี, ภัสสร
 Syn  (บาลี - สันสกฤต)
88. ภากร [N] sun 
 Syn  พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์
 Def.  ผู้ทำแสงสว่างคือ พระอาทิตย์
 Syn  (บาลี)
89. ภาค [N] part 
 Syn  ส่วน, ตอน
 Def.  สิ่งที่แบ่งจากสิ่งรวมหรือส่วนรวมทั้งหมด
 Sample  เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ หรอกต้องมีภาคต่อไปอีกแน่นอน
90. ภาค [N] part 
 Syn  ถิ่น, เขต, ท้องที่
 Def.  ท้องที่หรือถิ่นที่แบ่งออกเป็นส่วน
 Sample  ตอนนี้ไม่ว่าภาคไหนๆ ก็ประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน
91. ภาคตัดกรวย [N] conic-section 
 Def.  ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ
 Syn  (คณิตศาสตร์)
92. ภาคทฤษฎี [N] theory 
 Syn  ส่วนทฤษฎี
 Def.  ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
 Sample  หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย
93. ภาคทัณฑ์ [V] put on probation 
 Syn  ตำหนิโทษ, คาดโทษ
 Def.  ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
 Sample  ที่ประชุมพรรคมีมติภาคทัณฑ์เขา กรณีออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงโครงการเอสดีเอช
94. ภาคนิพนธ์ [N] term paper 
 Def.  รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน
 Sample  นักศึกษาทุกคนต้องส่งภาคนิพนธ์ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
 Syn  (อังกฤษ)
95. ภาคบังคับ [ADJ] compulsory 
 Def.  ส่วนที่จำต้องทำ
 Sample  การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียน
96. ภาคปฎิบัติ [N] practical part 
 Def.  ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
 Sample  การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ
97. ภาคปฏิบัติ [N] practical part 
 Def.  ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
 Sample  แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง
98. ภาคผนวก [N] appendix 
 Def.  ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
 Sample  ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก
99. ภาคพายัพ [N] northwest 
 Syn  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 Sample  ครอบครัวเขาเป็นทหารประจำอยู่ภาคพายัพ
100. ภาคพื้น [N] ground 
 Syn  พื้นแผ่นดิน, พื้นทวีป
 Sample  เขาชอบดูฟุตบอลมาก โดยเฉพาะฟุตบอลจากภาคพื้นทวีปยุโรป

Page: 4/18 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved