Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ม

101. มนต์ [N] spell 
 Syn  คาถา, คำเสก, คาถาอาคม
 Def.  คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
 Sample  หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ
102. มนทกานติ [N] moon 
 Syn  ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
 Def.  ผู้มีรัศมีอ่อน
 Syn  (สันสกฤต)
103. มนสิการ [N] attention 
 Def.  การกำหนดไว้ในใจ, การทำในใจ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
104. มนัส [N] mind 
 Syn  มโน, ใจ, จิต
 Syn  (สันสกฤต)
105. มนัสดาป [N] mental pain 
 Syn  ความร้อนใจ
 Syn  (สันสกฤต)
106. มนัสวี [N] sage 
 Syn  นักปราชญ์, คนฉลาด
 Def.  ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว
 Syn  (สันสกฤต)
107. มนุ [N] Manu 
 Syn  มนู
 Def.  ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี 14 องค์ เรียงกันเป็นยุคๆ ไป
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
108. มนุช [N] human being 
 Syn  คน, มนุษย์
 Def.  ผู้เกิดจากมนู
 Syn  (สันสกฤต)
109. มนุษยชาติ [N] humankind 
 Syn  ิ
 Def.  จำพวกคน
 Sample  เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป
 Syn  (สันสกฤต)
110. มนุษยธรรม [N] humanity 
 Def.  ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น
 Sample  มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม
 Syn  (สันสกฤต)
111. มนุษยนิยม [N] humanism 
 Sample  ความเป็น มนุษยนิยม ได้ถูกถ่ายทอดออกมาทางความคิดต่อเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
112. มนุษยวิทยา [N] anthropology 
 Syn  มานุษยวิทยา, มนุษย์วิทยา
 Def.  วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคนและสิ่งที่คนสร้างขึ้น
 Sample  มนุษยวิทยาแบ่งเรื่องของมนุษย์ออกเป็นสองภาคคือ ภาคว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติและภาคว่าด้วยวัฒนธรรม
113. มนุษยศาสตร์ [N] humanities 
 Def.  วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา
 Sample  วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์
 Syn  (สันสกฤต)
114. มนุษยสัมพันธ์ [N] human relations 
 Def.  ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
 Sample  เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ
115. มนุษยสัมพันธ์ [N] human relations 
 Def.  ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
 Sample  ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
116. มนุษยเทพ [N] king 
 Syn  กษัตริย์
 Syn  (สันสกฤต)
117. มนุษยโลก [N] world 
 Syn  โลกมนุษย์, โลก
 Def.  ที่อยู่ของมนุษย์
 Sample  พระศาสดาสอนมนุษยโลกให้ปฏิบัติธรรมต่อกันเพื่อความเจริญและความสงบสุขของมวลมนุษย์
 Syn  (สันสกฤต)
118. มนุษย์ [N] human 
 Syn  สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน
 Def.  สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส
 Sample  มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด
119. มนุษย์กบ [N] frogman 
 Def.  คนที่ฝึกดำน้ำได้นานๆ จนชำนาญโดยอาศัยหน้ากาก รองเท้าคล้ายตีนกบ และอุปกรณ์ช่วยการหายใจใต้น้ำ
 Sample  มนุษย์กบลงไปดำน้ำเพื่อค้นหาศพคนที่จมน้ำ
120. มนุษย์ต่างดาว [N] extraterrestrial being 
 Syn  คนต่างพิภพ
 Def.  คนจากโลกอื่น
 Sample  ตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์มักเป็นมนุษย์ต่างดาวเสมอ

Page: 5/64 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved