Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

201. อนุปริญญา [N] diploma 
 Def.  ชั้นความรู้ขั้นมหาวิทยาลัยรองจากปริญญาตรี ซึ่งประสาทให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
 Sample  งานตำแหน่งนี้รับผู้จบอนุปริญญาขึ้นไป
202. อนุภรรยา [N] minor wife 
 Syn  เมียน้อย
203. อนุภาค [N] particle 
 Def.  ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม
204. อนุมัติ [V] approve 
 Def.  ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
 Sample  สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
205. อนุมาตรา [N] subsection 
 Def.  ข้อย่อยของมาตราในกฎหมายที่มีเลขกำกับอยู่ในวงเล็บ
 Sample  มาตราที่ 11 ยังมีอนุมาตราอีกหลายอนุมาตรา
206. อนุมาน [V] deduce 
 Def.  คาดคะเนตามหลักเหตุผล
 Sample  เราอาจจะอนุมานอารมณ์ของคนได้จากพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา
207. อนุมูลกรด [N] acid radical 
 Def.  ส่วนหนึ่งของโมเลกุลของกรดที่ปรากฏอยู่ หลังจากที่ไฮโดรเจนไอออนแยกตัวออกไปแล้ว
208. อนุรักษนิยม [ADJ] conservative 
 Def.  ี่ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว
 Sample  น้องเป็นพวกอนุรักษนิยมจึงมักจะขัดแย้งกับพี่เสมอ
209. อนุรักษนิยม [N] conservatism 
 Def.  อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้น ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว
 Sample  เขามีความเป็นอนุรักษนิยมสูง
210. อนุรักษนิยม [N] conservatism 
 Sample  สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
211. อนุรักษนิยม [N] conservatism 
 Sample  สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
212. อนุรักษ์ [V] conserve 
 Syn  รักษา, สงวน
 Def.  รักษาให้คงเดิม
 Sample  ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 Syn  (สันสกฤต)
213. อนุวงศ์ [N] collateral branch of a family 
 Syn  อนุพงศ์
 Def.  วงศ์ที่เนื่องมา, เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อย, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
214. อนุศาสน์ [N] instruction 
 Syn  การสอน
 Syn  (สันสกฤต)
215. อนุศาสน์ [N] explanation 
 Syn  คำชี้แจง
 Sample  พ่อแม่ให้อนุศาสน์ทุกอย่างแก่ลูกตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต
 Syn  (สันสกฤต)
216. อนุสรณ์ [N] remembrance 
 Syn  เครื่องระลึก, ที่ระลึก
 Sample  ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน
 Syn  (บาลี)
217. อนุสรณ์สถาน [N] monument 
 Def.  สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง
 Sample  ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา
218. อนุสัญญา [N] convention 
 Def.  ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา
 Sample  ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้
219. อนุสาวรีย์ [N] monument 
 Def.  สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ
 Sample  ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ
220. อนุเคราะห์ [V] help 
 Syn  ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, เอื้อเฟื้อ, สนับสนุน
 Sample  เขามีสปอนเซอร์รายใหญ่อนุเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกาย

Page: 10/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved