Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

181. อนิจจา [INT] Alas 
 Syn  อนิจจัง
 Def.  คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
182. อนินทรีย์ [ADJ] inorganic 
 Sample  แร่คือทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ
183. อนึ่ง [CONJ] in addition to 
 Def.  อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
 Sample  อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย
184. อนุ [ADJ] small 
 Syn  เล็ก, น้อย
 Def.  คำประกอบหน้าศัพท์บาลีหรือสันสกฤตมีความหมายว่า น้อย
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
185. อนุกรม [N] sequence 
 Syn  อันดับ
 Sample  เลขต่างๆ ข้างต้นเรียงกันเป็นอนุกรม
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
186. อนุกรรมการ [N] subcommittee 
 Def.  กรรมการสาขาของคณะกรรมการ
 Sample  ปัญหานี้จะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
187. อนุกระเบียด [CLAS] unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch 
 Def.  มาตราวัดของไทยมีพิกัดเท่ากับครึ่งกระเบียดหรือ 1 ใน 8 ของนิ้ว
 Sample  ผมขอเพิ่มความยาวอีก 1 อนุกระเบียด
 Syn  (โบราณ)
188. อนุกาชาด [N] Junior Red Cross 
 Def.  อนุสมาชิกของสภากาชาดอาสาบรรเทาทุกข์ของกาชาดที่เป็นนักเรียนหญิง
 Sample  เด็กหญิงห้องนี้เป็นอนุกาชาดทุกคน
 Syn  (โบราณ)
189. อนุกูล [V] help 
 Syn  เกื้อกูล, สงเคราะห์, สนับสนุน, อุปถัมภ์, ส่งเสริม
 Sample  โปรดช่วยกันอนุกูลเด็กกำพร้าและคนพิการ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
190. อนุชน [N] next generation 
 Syn  คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป
 Sample  เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
191. อนุชา [N] brother 
 Syn  น้องชาย
 Def.  ผู้เกิดทีหลัง
 Sample  อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
192. อนุญาต [V] allow 
 Syn  ยินยอม, ยอมให้, ยอม
 Def.  ยอมให้ตามที่ขอ
 Sample  สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้
193. อนุญาโตตุลาการ [N] arbitrator 
 Def.  บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีในสัญญาอนุญาโตตุลาการตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชี้ขาด
 Sample  เธอจะเสนอเรื่องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
 Syn  (กฎหมาย)
194. อนุญาโตตุลาการ [N] arbitrator 
 Def.  บุคคลที่คู่กรณีตกลงกันตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางชี้ขาดในข้อพิพาท
 Sample  เขาเป็นอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งของข้อพิพาทนี้
195. อนุทิน [N] diary 
 Syn  ไดอารี่, สมุดบันทึก, บันทึกประจำวัน
 Def.  สมุดบันทึกประจำวัน
196. อนุบท [N] chorus 
 Syn  บทลูกคู่
 Def.  บทรับของเพลงและกลอน
 Syn  (บาลี)
197. อนุบาล [N] curator 
 Syn  ผู้อนุบาล
 Def.  ผู้ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ
 Syn  (กฎหมาย), (บาลี/สันสกฤต)
198. อนุบาล [N] kindergarten 
 Def.  ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ
 Sample  เราใช้แบบเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 และผิดมานานนับสิบๆ ปีแล้ว
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
199. อนุบาล [V] take care of 
 Syn  เลี้ยง, ระวัง, รักษา
 Sample  คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
200. อนุประโยค [N] subordinate clause 
 Syn  ประโยคย่อย

Page: 9/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved